UAB „Adspike“ savo veiklos metu kaupia ir naudoja Jūsų asmens duomenis, kad galėtų Jums pasiūlyti geriausias paslaugas, konsultavimą ir sprendimus bei vykdyti su Jumis sudarytas sutartis. Saugome Jūsų duomenis ir asmeninio gyvenimo neliečiamumą visais galiojančiuose teisės aktuose nustatytais būdais.

Saugaus asmens duomenų tvarkymo priemonės yra taikomos visoms naudojamoms informacinėms sistemoms, žmonių veiklos procesams, tai pat ir darbuotojams, tiekėjams, klientams, paslaugų teikėjams ir kitoms trečiosioms šalims, turinčioms prieigą prie įmonės „Adspike“ tvarkomų asmens duomenų.

Šiose privatumo sąlygose esanti informacija yra taikoma fizinių asmenų asmens duomenims; ji nėra taikoma verslo bendrovėms ar kitiems juridiniams asmenims arba įstaigoms. Informacija galioja taip pat ir visų profesionalia veikla užsiimančių fizinių asmenų (pvz.: bendrovių arba organizacijų darbuotojų) asmens duomenims. Jeigu Jūs su mumis bendraujate kaip juridinio asmens atstovas, mes registruojame ir naudojame Jūsų asmens duomenis.

Kodėl mes kaupiame ir naudojame Jūsų asmens duomenis?

Mes kaupiame ir naudojame asmens duomenis su tikslu pasiūlyti Jums geriausias konsultacijas ir sprendimus, vykdyti su Jumis sudarytas sutartis bei įstatymuose nustatytus įsipareigojimus, kurie yra susiję su asmens duomenų kaupimu ir saugojimu. Tai reiškia, kad mes kaupiame ir naudojame jūsų asmens duomenis:
– jeigu esate su mumis sudarę sutartį arba ketinate ją sudaryti;
– norėdami išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis teikti paslaugas ir parduoti prekes;
– norėdami daryti Klientams skirtis pasiūlymus;
– norėdami atlikti klientų pasitenkinimo tyrimus;
– norėdami teikti klientams patogumo paslaugas ir informaciją;
– norėdami užtikrinti teisėtų interesų realizavimą, kuris atitinka Europos Sąjungos (ES) nustatytas asmens duomenų taisykles;
– jeigu mums davėte sutikimą naudoti savo asmens duomenis;
– tai yra mūsų teisinis įsipareigojimas, kuris yra nurodytas šiuose teisės aktuose:
– prievolių teisės įstatyme;
– Mokesčių administravimo įstatyme;
– Mokestine informacija pasikeitimo įstatyme;
– Buhalterinės apskaitos įstatyme;

Tai yra reikalinga „Adspike“ teisėtiems interesams įgyvendinti, t.y., norit išvengti teisės pažeidimų ir žalos padarymo, stiprinti IT sistemas ir mokėjimų saugumą arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai atliksime tai tik tuo atveju, jeigu mūsų interesai yra didesni, nei Jūsų prieštaravimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jeigu Jūs su mumis bendraujate kaip juridinio asmens atstovas, priklausomai nuo mūsų bendravimo turinio ir apimties, galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
– vykdydami savo sutartinius įsipareigojimus ir siūlydami Klientams paslaugas;
– vykdydami teisės aktų reikalavimus;
– administraciniais tikslais, t.y. mūsų sistemų, platformų ir kitų skaitmeninių programų apsaugai, palaikymui ir tvarkymui;
– norėdami užtikrinti saugumą lankantis mūsų patalpose;
– nusikaltimams užkardyti ir reikalingiems patikrinimams atlikti.

Kokius asmens duomenis mes kaupiame ir naudojame?

Savo kasdieninės veiklos metu įmonė „Adspike“ tvarko įvairius asmens duomenis:
– darbuotojų asmens duomenis (dabartinių, buvusių ir būsimų darbuotojų duomenis);
– klientų duomenis;
– interneto svetainės lankytojų duomenis;
– užsakovų duomenis;
– dalininkų/akcininkų duomenis.

Ypatingos rūšies asmens duomenys

Savo ūkinės veiklos metu įmonė „Adspike“ nekaupia asmens duomenų, susijusių su rasine arba etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais arba filosofiniais įsitikinimais, priklausymų profesinėms sąjungoms, genetinių duomenų, fizinio asmens tapatybės nustatymui naudojamų biometrinių duomenų, sveikatos duomenų ir su fizinio asmens seksualiniu gyvenimu bei seksualine tapatybe susijusių duomenų.

Įmonė „Adspike“ savo ūkinės veiklos metu ypatingos rūšies asmens duomenis kaupia tik tai atvejais, jeigu jų reikia, kad galėtume Jums suteikti su paslaugomis susijusią konsultaciją arba pasiūlyti Jums paslaugą. Tvarkydami ypatingos rūšies asmens duomenis visada prašome aiškaus asmens sutikimo, išskyrus atvejais, kai įstatymas mums suteikia teisę tvarkyti ypatingos rūšies asmens duomenis be asmens sutikimo (pavyzdžiui, realizuojant savo teisinius reikalavimus).

Mes galime kaupti ir kitus asmens duomenis, jeigu jų reikia norint pasiūlyti Jums konkrečias paslaugas arba jeigu to reikalauja įstatymas, kuris yra susijęs su paslaugų teikimu, t.y. toliau nurodytai veiklai vykdyti:
– klientų administravimas, konsultavimas ir reikalų tvarkymas;
– kreditingumo vertinimas;
– mūsų paslaugų ir veiklos plėtra bei valdymas;
– paslaugų rinkodara;
– asmens tapatybės nustatymas ir kontrolė;
– skolų išieškojimas;
– Jūsų ir įmonės „Igtisos paslaugos“ apsauga nuo sukčiavimo;
– atitikimas galiojantiems teisiniams reikalavimams ir jų vykdymas.

Mes kaupiame duomenis tiesiai iš Jūsų ir stebėdami Jūsų veiklą, kai:
– norėdami gauti paslaugas pildote prašymus ir kitas formas;
– pateikiate mums dokumentus popieriuje arba elektroniniais ryšių kanalais;
– skambinate mums. Jeigu telefono pokalbis įrašomas, apie tai mes pranešame.
– naudojatės mūsų interneto svetaine, mobiliosiomis programomis ir paslaugomis;
– dalyvaujate mūsų klientų tyrimuose ir reklaminėse kampanijose.

Mūsų galimybė Jus konsultuoti ir pasiūlyti geriausius sprendimus labai priklauso nuo to, kaip gerai Jus pažįstame. Todėl labai svarbu, kad suteiktumėte teisingą ir tikslią informaciją ir praneštumėte apie pakeitimus. Mes saugojame Jūsų duomenis tol, kol tai yra reikalinga įvykdyti tikslams, dėl kurių mes kaupiame ir naudojame Jūsų duomenis.

Tretieji asmenys ir Jūsų asmens duomenys

Registruojame ir naudojame asmens duomenis, kuriuos gavome iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui:
– iš Valstybinio, Komercinio, Gyventojų registro arba kito viešo šaltinio arba registro. Kaupiame ir naudojame šiuos duomenis su tikslu patikrinti duomenų tikslumą;
– iš kredito agentūrų ir Mokėjimų sutrikimų registro. Kaupiame ir naudojame duomenis kreditingumui vertinti. Reguliariai atnaujiname duomenis;
– iš įmonės „Igtisos paslaugos“ verslo partnerių (tai pat ir platintojų bei agentų), jeigu turime Jūsų sutikimą arba tai yra leidžiama teisės aktais.

Tretieji asmenys, kuriems pranešame Jūsų asmens duomenis

Kai kuriais atvejais galime Jūsų asmens duomenis pranešti tretiesiems asmenims, jeigu:
– patys to prašėte;
– to reikalauja arba leidžia įstatymas;
– jeigu anksčiau su tuo sutikote;
– jeigu nevykdote savo įsipareigojimų įmonei „Igtisos paslaugos“, Jūsų asmens duomenis galime pranešti kredito reitingo agentūroms ir registrams;
– tai yra reikalinga IT sistemų plėtrai, darbui ir palaikymui.

Jūsų sutikimu asmens duomenys perduodami trečiosiose valstybėse (t.y. už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos ribų) esantiems duomenų tvarkytojams, užtikriname Jūsų teisių apsaugą ir tai, kad perduodant duomenis, Jūsų asmens duomenys bus saugomi Europos Komisijos patvirtintų sąlygų lygiu.

Profilio analizė ir automatizuoti sprendimai

Įmonė „Adspike“ neatlieka Jūsų asmens duomenų automatizuoto tvarkymo, kurio tikslas yra asmens duomenų automatizuotas tvarkymas, kad galėtų įvertinti, analizuoti ir prognozuoti su fiziniais asmenimis susijusių tam tikrų asmeninių aspektų, pirmiausia tokių, kurie yra susiję su fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais prioritetais, interesais, patikimumu, elgesiu, vieta arba judėjimu.

Automatizuotas sprendimų priėmimas. Įmonė „Adspike“ neatlieka Jūsų asmens duomenų automatizuoto tvarkymo, kurio tikslas yra įvertini Jūsų asmens duomenis, priimti Jūsų teises ir laisves riboti galinčius sprendimus.

Vartotojų teisės

Susipažinimas su savo asmens duomenimis. Jūs galite susipažinti su apie jus surinktais ir naudojamais asmens duomenimis, jų šaltiniais ir naudojimo tikslais. Galite gauti informaciją apie tai, kiek laiko saugome Jūsų duomenis, kam ir kokia apimtimi juos perduodame. Jūsų teisę susipažinti su savo asmens duomenimis gali riboti galiojantys teisės aktai, kitų asmenų privatumo saugojimo teisės bei mūsų veiklos poreikiai. Mūsų praktinė patirtis, verslo paslaptys, vidiniai vertinimai ir medžiagos taip pat gali priklausyti prie informacijos, su kuria nebus leidžiama susipažinti.

Teisė pateikti prieštaravimus. Turite teisę pareikšti prieštaravimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, taip pat ir tada, kai tvarkydami duomenis mes remiamės savo teisėtais interesais. Taip pat turite teisę uždrausti naudoti savo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Duomenų tikslinimas arba pašalinimas. Jeigu Jūsų duomenys nėra tikslūs, nepilni arba seni, turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų patikslinti arba pašalinti, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų apribojimus ir su duomenų tvarkymu susijusias teises.

Duomenų naudojimo apribojimas. Jeigu manote, kad apie Jus surinkti duomenys nėra teisingi arba jeigu pateikėte prieštaravimą dėl duomenų naudojimo, galite reikalauti, kad apribotume minėtų duomenų naudojimą tik jų saugojimu. Naudojimas yra ribojamas tik saugojimu, kol yra įmanoma nustatyti duomenų teisingumą arba patikrinti, ar mūsų teisėti interesai turi privalumą prieš Jūsų interesus.

Jeigu turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, vietoje to galite reikalauti, kad naudodami duomenis mes apsiribotume tik jų saugojimu. Jeigu mums reikia apie jus surinktų duomenų tik teisinių reikalavimų užtikrinimui ir apsaugai, galite reikalauti, kad duomenys nebūtų naudojami kokiu nors kitu būdu, o tik saugojami. Vis tik mes galime turėti teisę naudoti duomenis kitu būdu, jeigu jie yra reikalingi teisiniams reikalavimams užtikrinti arba jeigu esate davę atitinkamą sutikimą.

Sutikimo atsiėmimas. Jeigu duomenims naudoti yra reikalingas Jūsų sutikimas, minėtą sutikimą visada galite atsiimti. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad jeigu savo sutikimą atsiimsite, mes nebegalėsime Jums pasiūlyti tam tikrų paslaugų. Tai pat ir toliau naudosime Jūsų asmens duomenis vykdydami su Jumis sudarytą sutartį arba teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

Duomenų perkėlimas. Jeigu naudojame duomenis Jūsų sutikimo arba susitarimo pagrindu, o duomenų tvarkymas yra automatizuotas, Jūs turite teisę gauti pateiktų duomenų kopiją elektroniniu formatu.